Komunální volby 2022


Transparentnost, participace, demokracie

Základem pirátské vize je důraz na transparentnost politiky a veřejné správy. Důraz klademe také na co nejširší možnou spoluúčast občanů při rozhodování o věcech, které se jich dotýkají. V neposlední řadě se soustředíme na dodržování demokratických principů a na zlepšování politické kultury.

1) Jednání zastupitelstva města a poradních orgánů budou maximálně transparentní

Zasadíme se o to, aby zastupitelé vždy jednali za přístupu veřejnosti. Jednání zastupitelstva bude vysíláno online, záznam bude opatřen přehledným časovým rejstříkem a zveřejněn na webovém systému města. Bod interpelace a dotazy občanů bude zařazen na přesný čas, aby občané věděli, v kolik hodin mají se svými dotazy na zastupitelstvo dorazit. Jednání poradních orgánů (výborů a komisí) budou přístupná veřejnosti.

Členové a členky poradních orgánů budou nominováni jednotlivými politickými stranami tak, aby bylo zřejmé, koho v poradním orgánu reprezentují.

Nebudeme se podílet na současné praxi tzv. “pracovních zastupitelstev”, kdy se den před řádným zastupitelstvem schází zastupitelé za zavřenými dveřmi. Budeme usilovat o zrušení tohoto institutu.

Z jednání zastupitelstva i poradních orgánů budeme zveřejňovat přehledné zápisy s jmenovitým hlasováním.

2) Online dotazy a interpelace na zastupitele a členy rady

Dotazy jednotlivým zastupitelům, případně členům rady bude možné podávat online skrze webový systém. Tyto dotazy a písemné odpovědi na ně budou přístupné na webu, a budou tak viditelné pro všechny občany.

3) Nezávislá a depolitizovaná média veřejnoprávního charakteru

Změníme podobu radničních novin tak, aby měly charakter veřejnoprávního média. Budou poskytovat zejména informační a kulturní servis. Prezentace politiků bude omezena na míru danou zákonem.

Radniční noviny budou vydávány nejen papírovou formou, ale budou publikovány i na webu nebo dalších webových platformách (Facebook, Youtube, atd.). Městský informační systém (MIS) začleníme pod radniční noviny.

Noviny budou vydávány institucí, která není závislá. Při reformě se budeme držet Manuálu dobrého radničního periodika od organizace Oživení.

4) Veřejné soutěže, soutěžení podle kvality, nikoliv jen podle ceny

Připravíme pravidla veřejných zakázek, která budou zohledňovat nejen cenovou nabídku. Naším cílem bude zadávat veřejné zakázky tak, aby výsledek zakázek byl co nejlepší.

5) Rozklikávací transparentní rozpočet města, svobodný software

Roudnici přivedeme do spolku "Otevřená města" sdružující samosprávy, které se zajímají o digitalizaci a zavádění otevřených řešení do chodu úřadů. Zavedeme rozklikávací rozpočet města, ve kterém budou vidět výdaje města do poslední faktury. Veškeré softwarové řešení, které budeme realizovat, uvolníme jako open-source pod svobodnou licencí.

6) Participativní rozpočet

O rozdělení části obecního rozpočtu budou rozhodovat občané města. Veřejnost sama navrhne projekty a sama svým hlasováním rozhodne, jaké projekty budou realizovány.

7) Odpovědnost nesou politici, nikoliv úředníci

Každý člen rady bude mít jasně přiřazené oblasti, za které odpovídá. Občané tak budou vědět, na koho se mají obrátit v případě, že je něco trápí.

Členové rady musí mít dostatek časových možnosti se svým gescím věnovat, jejich práci nemohou vykonávat úředníci. Podpoříme takové politické uspořádání, které zajistí, že za důležité agendy bude odpovídat dostatek uvolněných radních.

8) Studentské zastupitelstvo a starosta

Zapojíme studenty základních a středních škol do rozhodování o věcech veřejných. Vytvoříme studentské zastupitelstvo, které bude spolurozhodovat o problémech týkajících se studentů. Touto cestou zvýšíme povědomí o demokracii u nejmladší generace.

9) Městská mobilní aplikace

Současná městská aplikace využívána Roudnicí nad Labem nesplňuje standardy současné doby. Vybereme hotové řešení, které bude pokrývat potřeby občanů (např. aplikace mobilní rozhlas nebo zmapuj.to) a implementujeme ho.

10) Otevřená data

Všechna data, která město shromažďuje a jejichž charakter to umožnuje, zpřístupníme veřejnosti v lidsky i strojově čitelných formátech.

Životní prostředí

Kvalitní péče o městskou zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i podpora obnovitelné a komunitní energetiky. Tato témata přinášíme do roudnické komunální politiky. Dobrá péče o městské životní prostředí má zásadní dopady na kvalitu našeho života, a proto je jednou ze základních pirátských priorit.

1) Zredukujeme světelný smog

Budeme instalovat takové druhy osvětlení, které neruší lidský spánek a ovlivňují rostliny a živočichy v co nejmenší možné míře. Budeme se řídit odbornými doporučeními, která se dají najít například na webu www.bilesvetlo.cz.

2) Zřídíme městské re-use centrum

Jedná se o místo, kde se shromažďují předměty (oblečení, elektronika, nábytek atd.), které jsou funkční, ale občané je potřebují vyhodit. Tyto předměty jsou pak v re-use centru připravené k rozebrání zdarma.

3) Upravíme systém péče o městskou zeleň

Se zapojením veřejnosti vybereme plochy, které ponecháme přírodě. Tyto plochy budeme sekat s menší intenzitou a cíleně je osázíme květnatou loukou.

Při sekání trávy budeme více dbát na meteorologické podmínky a sekání trávy jim přizpůsobíme (ve vedrech nebudeme trávu sekat u země, případně sekání odložíme na chladnější dny) tak, aby nedocházelo k úplnému vyschnutí travních ploch.

4) Dopravní infrastruktura bude šetřit dešťovou vodu

Tam, kde to bude možné, vybudujeme dopravní infrastrukturu tak, aby dešťová voda neodtékala do kanálů. Toho lze dosáhnout dobrým povrchem, do kterého se voda může vsáknout (dlažba místo souvislého asfaltu), případně vyspádováním vozovky a chodníku tak, aby voda odtekla k zeleni.

5) Obnovíme městská stromořadí

Realizujeme výsadbu nových stromů v ulicích, které to umožňují. Budeme dbát na správný výběr dřevin, aby vysazené stromy měly perspektivu přežít budoucí oteplování. Navážeme spolupráci s odbornými firmami a neziskovým sektorem, abychom snížili náklady na straně města, např. https://www.sazimestromy.cz/.

6) Podpoříme rozvoj obnovitelné energetiky

Nainstalujeme fotovoltaické panely na budovy v majetku města a na školy. K instalaci panelů budeme motivovat i soukromé investory.

7) Podpoříme environmentální vzdělávání na školách

Žáky aktivně zapojíme do péče o životní prostředí, například soutěží ve sběru papíru nebo formou vzdělávacích workshopů.

8) Revidujeme hospodaření s energiemi a vodou v městských institucích
Realizujeme úspory zateplováním budov nebo instalací retenční nádrží na dešťovou vodu.

9) Omezíme používání jednorázových plastů

Na úřadě a v institucích zřizovaných městem omezíme používání jednorázových plastů v nejvyšší možné míře. Jednorázové plasty nebudou používány ani na kulturních akcích města. Nahradíme je zálohovanými kelímky nebo vratným nádobím (pokud to charakter akce umožní).

10) Kontejnery na kovy a olej

Zajistíme, aby v roudnických ulicích byl dostatek kontejnerů na kovy a potravinové oleje. Ty dnes bohužel nejsou dostupné v dostatečné míře.

Sociální služby a zdravotnictví

Dostupnost vyvážené a pestré nabídky sociálních služeb je předpokladem pro zvládání náročných situací. Ačkoliv důležitost dobré sociální politiky nemusí být na první pohled zřetelná, je velmi pravděpodobné, že se každý z nás dostane do životní situace, kdy sociální služby bude potřebovat.

1) Dostatečné financování

Zajistíme dostatečné financování sociálních služeb v našem městě, aby jejich nabídka korespondovala s potřebami občanů Roudnice. Mezi nejčastějšími klienty jsou rodiny včetně malých dětí, senioři a lidé v těžkých životních situacích.

2) Podpora terénních a komunitních sociálních služeb

Zajístíme dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a v místní komunitě.

Zajistíme kvalitní péči v pobytových zařízeních; zasadíme se o přechod z velkých ústavů ke komunitnímu formátu. V menších spádových zařízeních budou moci ti, kteří ústavní péči potřebují, zůstat v blízkosti svých příbuzných a známých.

Podpoříme dostupnost všestranné podpory i pečujícím blízkým osobám. Jedná se i o dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální podporu, informovanost a vzdělávání.

3) Budeme pečovat o rodinu

Efektivně využijeme prostředky na prevenci rozpadu rodin; psychoterapie, manželské, vztahové a výchovné poradenství, práce s agresory či s traumatizovanými dětmi se musí stát dostupnou službou. Zasadíme se o praktické využívání principu univerzálního designu, tj. řešení pro všechny.

4) Zajistíme dopravu k lékaři pro seniory

Připravíme koncept tzv. senior taxi, které pomůže seniorům a nemocným s dopravou k lékařům, kteří nejsou v našem městě dostupní. Tuto službu budou moci využít i senioři, kteří se potřebují dopravit k lékaři v rámci Roudnice nad Labem, ale jejich zdravotní stav to neumožňuje.

5) Pronájem vhodných nebytových prostor

Poskytovatele sociálních a lékařských služeb podpoříme tím, že jim za zvýhodněnou cenu pronajmeme vhodné nebytové prostory. Město může vhodným nastavením pronájmů nebytových prostor silně ovlivnit podobu lékařské péče a dalších služeb na svém území.

6) Budeme prosazovat provázaný přístup k závislostem a potřebným službám

Navážeme aktivní komunikaci s krajským koordinátorem a dalšími odpovědnými osobami a budeme aktivně pracovat na součinnosti. Budeme bojovat za větší podporu harm reduction programů a přidružených sociálních a zdravotních služeb, například podpoříme vznik či zachování:

  • kontaktních center,
  • center substituční léčby (např. i mokrá centra pro uživatele alkoholu),
  • výměnných programů pro injekční uživatele
  • ambulantních adiktologických služeb,
  • boxů na použité stříkačky,
  • systémů bydlení s podporou,
  • programů pro snazší návrat do společnosti.

Z dostupných dat jasně vyplývá, že prevence znamená menší náklady v budoucnu. Podpoříme ji tam, kde se to nejvíc vyplatí - ve školách. Na školách zřizovaných obcemi podpoříme posílení a revizi programů primární prevence a také podporu školních metodiků prevence. Budeme dbát na zvýšení informovanosti před prvním kontaktem s potenciálně rizikovými faktory a na vytváření stabilního prostředí s dostatkem plnohodnotných podnětů a mezilidských vztahů. Zejména se jedná o podporu zdravého životního stylu, atraktivních volnočasových aktivit a vytváření zdravých vztahů v rodině i komunitě.

7) Bytová politika

Sociální politiku podpoříme vhodnou bytovou politikou.

8) Nábytková banka

Zřídíme nábytkovou banku v rámci tzv. re-use centra.

Doprava

Roudnici trápí neutěšená dopravní situace. V ranních a odpoledních dopravních špičkách je město téměř neprůjezdné. Problematická je i pěší chůze. Chybějící přechody a nevhodně řešené křižovatky jsou jedním z mnoha důvodů, proč se mnozí rodiče bojí pustit své děti samotné do školy, na kroužky nebo za kamarády. Dokud nebude postaven nový most přes řeku Labe, bude Roudnice vždy zatížená tranzitní dopravou, kterou do města přivádí vyústění mostu uprostřed historického centra. Dokončení ostatních částí obchvatu a odklonění kamionové dopravy z města přináší nové možnosti. Otevírá se prostor pro více zeleně v ulicích, lepší podmínky pro pěší i pro obyvatele dříve tranzitních ulic. Námi navrhovaná dopravní řešení povedou ke zklidnění městského provozu a ve výsledku prospějí úplně všem - chodcům, cestujícím v MHD, řidičům i cyklistům. Ostatně, většina z nás se pravidelně vyskytuje ve všech rolích.

1) Roudnice jako město krátkých vzdáleností

Největší úlevou pro městskou dopravu jsou cesty, které realizovat nemusíte. Proto se zaměříme na realizaci konceptu města krátkých vzdáleností. Budeme dbát na to, aby základní služby, jako jsou školy, obchody, restaurace (atd.) byly rovnoměrně rozmístěny po městě a nebyly koncentrovány jen v jedné části města. Speciální pozornost budeme věnovat Bezděkovu, kde není dostupný žádný supermarket ani devítiletá škola.

2) Město přívětivé k chodcům

Naší prioritou je napravit nevyhovující podmínky pro chodce, které v Roudnici panují. Odstraníme překážky a nedostatky, které činí pěší chůzi nepohodlnou a nebezpečnou.

3) Bezpečné cesty do škol

Speciální pozornost budeme věnovat cestám, po kterých chodí roudnické školačky a školáci. Bezpečí dětí musí být prioritou. Realizujeme taková opatření, aby se do škol a školek dalo dojít po bezpečných přechodech a dostatečně širokých chodnících, a která minimalizují dopravu v těsné blízkosti škol. Tato opatření umožní velké části roudnických rodičů posílat děti do školy bez dozoru a ve finále jim tak ušetří spoustu času. Realizujeme koncept “školních ulic”, ulic v blízkosti škol ve kterých je omezena motorová doprava. Tyto koncepty jsou v jiných městech naprostou samozřejmostí.

4) Dobrá dopravní prostupnost pro všechny druhy dopravy

Zaměříme se na dopravní opatření, která povedou ke zlepšení dopravní prostupnosti města. Automobilové zácpy, obzvlášť v ranních a večerních dopravních špičkách, mají neblahý vliv jak na ostatní účastníky provozu, tak na místní obyvatele. Zavedená opatření budou zvyšovat i dopravní pohodlí chodců a cyklistů.

5) Priorita parkování pro místní

V parkování budeme upřednostňovat občany Roudnice, například zvýhodněným parkováním v centru města. V místech s nedostatečným počtem parkovacích kapacit zavedeme rezidenční parkování.

6) Městský systém sdílených elektrokol

Realizujeme ve městě stanicový systém sdílených kol. Kola budou elektrická, aby za jejich pomoci bylo možné překonat i cesty s velkým převýšením.

7) Konec diskriminace, investice do všech druhů dopravy budou vyvážené

Budeme investovat do všech druhů dopravy vyváženě. Ostatně, každý z nás jde někdy pěšky, jindy autem a jindy zase na kole.

8) MHD, které funguje

Síť MHD musí fungovat tak, aby se ji lidem vyplatilo používat. Autobusové linky MHD musí navazovat na vlaková spojení, jízdní řády musí být sladěné s denním režimem, například se začátkem školního vyučování. MHD posílíme a vyladíme tak, aby se stalo použitelnou dopravní alternativou.

9) Bezpečný přechod přes Labe

Chceme, aby občané Roudnice měli možnost bezpečné cesty na druhou stranu Labe jinak než autem. Zahájíme přípravu stavby lávky pro pěší a cyklisty a jako dočasné řešení zavedeme přívoz.

10) Dokončení obchvatu a stavba nového mostu

Budeme usilovat o dokončení obchvatu kolem města a o stavbu nového mostu. Krajské samosprávě (případně státu), kteří jsou investory této stavby a jsou zodpovědní za její zhotovení, poskytneme maximální součinnost. Prosadíme, aby dokončení obchvatu zároveň znamenalo konec tranzitní dopravy v centru města.

Školství, vzdělávání a rodinná politika

Vážíme si vysoké úrovně mateřských a základních škol v Roudnici nad Labem. Vnímáme, že kvalita výuky a přátelské prostředí, které v nich panuje, je zásluhou učitelek a učitelů, kteří v těchto školách pracují. Soustředíme se na několik návrhů, které řeší specifické problémy dnešní doby.

1) Dostatek míst ve školkách pro dvouleté děti

Zřídíme dostatek institucí (nové třídy školek, dětské skupiny atd.) specializovaných na péči o dvouleté děti. Každý rodič v Roudnici musí mít dostatečnou podporu, aby mohl sladit svůj rodinný a pracovní život. Budeme také podporovat instituce a služby sloužící rodičům dětí, které o děti pečují doma. Dobrá předškolní péče vede ke spokojenějšímu rodinnému životu, pomáhá stabilizovat partnerské vztahy a v neposlední řadě umožňuje lidem svobodněji si plánovat rodinný život.

2) Alternativní formy vzdělávání

Školy a školky zřizované městem by měly uspokojit i rodiny, jež preferují alternativní formy vzdělávání. Zřídíme třídy, ve kterých se budou děti vzdělávat metodami, jako jsou například montessori nebo walfsdorská. Prozkoumáme možnost zřízení lesní školky.

3) Výuka jazyků a odborníci z praxe

Zajistíme, aby se děti v rámci výuky cizích jazyků co nejvíce potkávaly s rodilými mluvčími. Toho můžeme docílit i díky zapojení moderních telekonferečních technologií.

Budeme se soustředit i na zapojování odborníků z praxe do výuky. Tento krok pomůže školákům s rozhodováním o další profesní cestě, neboť získají realistickou představu o možnostech uplatnění na trhu práce.

4) Dietní stravování, podpora zdravé stravy

Zařídíme centrální přípravu dietních obědů a svačin pro děti, které trpí potravinovými alergiemi. Tyto dietní obědy pak budeme distribuovat do školních jídelen. Rodiny tak nebudou při volbě školy omezeny možnostmi školních jídelen.

Budeme podporovat zdravé stravování dětí pomocí osvěty a vhodné nabídky jídel v prostorách škol. Tam, kde to bude možné, zajistíme dostupnou vegetariánskou alternativu.

5) Výběrová řízení na ředitele

Výběrové řízení na ředitele škol a školek zřizovaných městem budeme pořádat v takové formě, která bude klást důraz na prezentaci vize, kterou chtějí kandidáti a kandidátky ve funkčním období realizovat.

6) Školské rady

Školské rady jsou důležitým prvkem školních samospráv. Budeme usilovat o smysluplné fungování školských rad. (Například tím, že budeme rodiče informovat o existenci těchto orgánů a o možnostech do nich kandidovat).

7) Participace dětí

Roudnické školáky aktivně zapojíme do plánování školních aktivit a také do plánování rozvoje veřejných prostranství v okolí škol. Děti jsou plnohodnotnou součástí naší společnosti a na jejich pohled je nutné brát zřetel.

Bydlení

Bydlení je základním lidským právem a jeho dostupnost je základním předpokladem pro fungující lidskou společnost. Zvyšující se ceny a nedostatek bytů vedou ke krizi bydlení, která se už dávno přelila z hlavního města i do Roudnice. Zasadíme se o zmírnění následků této krize proaktivní bytovou politikou.

1) Město musí stavět - rozšíříme bytový fond města

Městské byty jsou efektivním nástrojem jak zmírnit nedostupnost bydlení. Budeme realizovat bytovou výstavbu na pozemcích města. Bytový fond také rozšíříme díky příspěvkům developerů na veřejnou vybavenost. (bod 5., územní rozvoj)

2) Sociální a dostupné bydlení

Městský bytový fond nemůže sloužit pouze jako podpora pro lidi ve složité sociální situaci. Jeho využití musí být širší. Městské byty mají být dostupné seniorům, mladým rodinám i vybraným potřebným profesím (např. učitelé, lékaři, policisté, hasiči). Prosadíme taková pravidla bytové politiky, která dostupnost bytů pro jmenované skupiny zajistí. Služební byty pro učitele nebo lékaře povedou ke zkvalitnění veřejných služeb.

3) Bydlení především

Realizujeme koncept Housing First (Bydlení především), který pomáhá předcházet bezdomovectví, případně pomáhá bezdomovectví ukončovat. Budeme vycházet z odborných doporučení platformy pro sociální bydlení publikovaných na webu: https://hf.socialnibydleni.org/. Realizací konceptu Housing First a předcházení bezdomovectví dojde k redukci nákladů, které jsou spojené s pomocí lidem, jež o domov přijdou.

4) Chráněné bydlení

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídíme v městské bytovém fondu dostatek bytů v režimu chráněného bydlení pro osoby, které mají sníženou soběstačnost.

Územní rozvoj

Dobrá dostupnost z Prahy po dálnici D8, vlakové spojení, plánovaná stavba VRT i obrovský růst cen nemovitostí. To všechno jsou faktory, které způsobují, že se v Roudnici staví desítky nových bytů a domů. V budoucnu bude tlak na výstavbu jistě sílit. Naší prioritou je, aby tento živelný rozvoj nesnižoval kvalitu života lidí, kteří ve městě dnes žijí. Naopak se zasadíme o to, aby nová výstavba společně s rekonstrukcí již existujících ulic a náměstí vedla k hezčímu a funkčnějšímu veřejnému prostoru, který bude přínosem pro každého obyvatele Roudnice.

1) Participace je klíč

Jakékoliv přípravy ke změnám na území města, rekonstrukce ulic a náměstí budou probíhat za účasti veřejnosti. Nastavíme procesy, které umožní občanům podílet se na plánování podoby města a vyjadřovat zpětnou vazbu. Tento proces, tzv. participace, bude realizována v prvních fázích projektu. Zajistíme, že participace zahrne názory a zpětnou vazbu i těch občanů, kteří se jí z různých důvodů nebudou moci účastnit aktivně.

2) VRT

Stavba nové vysokorychlostní trati a terminálů v blízkosti Roudnice nad Labem je událostí, která bude v následujících letech ovlivňovat podobu města jako žádná jiná. Ohlídáme, aby spojení mezi terminálem VRT a městem mělo dostatečnou kvalitu a kapacitu a bylo možné se k terminálu dostat pomocí MHD, na kole i pěšky.

Zasadíme se, aby ze stavby VRT Roudnice co nejvíce profitovala. Takovými přínosy může být lepší cyklistické spojení s okolím, dostavba obchvatu a druhého mostu či modernizace vlakové trati směrem na Straškov, která může získat charakter příměstské tramvaje.

3) Architektonické soutěže

Na podobu veřejných prostor budeme vypisovat architektonické soutěže. Vítězné návrhy bude vybírat odborná komise. Politici jsou od toho, aby udávali směr rozvoje a stanovili zadání. Hodnocení architektonických návrhů však musí provádět odborníci.

4) Krásná náměstí, na kterých se potkávají lidé

Náměstí slouží zejména jako místo, kde se mohou lidé setkat nebo kde podnikatelé nabízejí své služby. Budeme rekonstruovat náměstí tak, aby plnila tento svůj původní účel. Zaměříme se na rekonstrukci náměstí Jana z Dražic a Purkyňova náměstí, jejichž současný stav je tristní.

5) Městské komunikace jako moderní městské bulváry a ulice

Připravíme zásady rekonstrukce ulic. Každá budoucí rekonstrukce bude muset tyto zásady dodržovat. V rekonstruovaných ulicích musí být dostatečně kvalitní chodníky, dostatek stromů, prostor pro cyklodopravu a kvalitní řešení automobilové dopravy.

Zaměříme se na rekonstrukci Špindlerovy, Masarykovy a Jungmannovy ulice a zrekonstruujeme je do podoby moderních bulvárů.

6) Obchvat a Labe jako hranice města

Hranice města je pevně stanovena. Nedovolíme rozvoj za tyto přirozené hranice, protože takto prostorově uspořádané město by přineslo nespočet dopravních komplikací a popřelo by smysl obchvatu.

7) Participace developerů na rozvoji veřejné infrastruktury

V souvislosti se stavbou terminálu VRT lze očekávat tlak na výstavbu nových bytů. V současné době už investoři mají naplánováno více než 500 bytových jednotek.

Výstavba nových bytů zatěžuje infrastrukturu města. Zvyšuje se dopravní zátěž, nestačí parkovací kapacity, zvyšuje se zájem o místa ve školách a školkách. Prosadíme pravidla, která budou stavitele bytů zavazovat k finančním i nefinančním příspěvkům na rozvoj veřejné infrastruktury. Developeři se budou muset podílet na zvyšování kapacit škol a školek, stavbě silnic, rozvoji městského bytového fondu apod.

8) Město jako nejlepší lidský vynález

Funkční město poskytuje bydlení a služby koncentrované na malé ploše, a proto v něm mohou lidé efektivně fungovat. Podpoříme zastavení volných rozvojových ploch (tzv. brownfields) v centru města, například v Havlíčkově ulici.

9) Pivovar

Pivovar považujeme za stavbu nevyčíslitelné historické hodnoty s unikátním geniem loci. Budeme hledat řešení, které umožní stavbu renovovat a dlouhodobě ji využívat, aniž by tím byl zatížen městský rozpočet.

10) Město krátkých vzdáleností

Město nejlépe funguje, pokud má občan základní služby v dochozí vzdálenosti. Roudnici budeme podle těchto zásad plánovat. Vstoupíme do jednání se soukromými investory a podpoříme vznik supermarketu v oblasti Bezděkova.

11) Obřadní síň

Zasadíme se o stavbu důstojné obřadní síně s dostatečnou kapacitou pro smuteční hosty.

12) Konec vizuálního smogu

Připravíme pravidla pro reklamu ve veřejném prostoru. Označení jednotlivých provozoven v Roudnici dáme jednotný charakter a tím zredukujeme vizuální smog.

Zajistíme likvidaci nelegálních reklamních nosičů.

13) Veřejný prostor na sídlišti

Zaměříme se na koncepční řešení veřejných prostorů na sídlišti. Odstraníme nevzhledné a nebezpečné nepoužívané prvky jako například stará klepadla a sušáky. Zlepšíme dopravní obslužnost pro pěší a cyklisty. V místech, kde to bude možné, rozšíříme parkovací kapacity. Opravíme dětská hřiště a sportoviště, případně je nahradíme jinými prvky, které budou umožňovat aktivní využití veřejného prostoru. Jedná se například o komunitní zahrádky, místa ke společnému stolování, dráhy pro jízdu na dětských kolech, parkové lavičky a další.

Kultura a Sport

Kultura i sport jsou podstatnou součástí našich životů. V těchto oblastech považujeme za důležité dbát na transparentní rozdělování veřejných prostředků tak, aby byly co nejspravedlivěji pokryty potřeby všech účastníků a spolků. Budeme upřednostňovat především amatérské organizace před komerčními. Cílem je podpořit okrajové sporty a kulturní činnosti tak, aby bylo sportovní a kulturní vyžití pro občany co nejpestřejší.

1) Transparentní podpora kultury a sportu

Peníze na sport a kulturu se budou rozdělovat přímo a transparentně. Peníze půjdou na aktivně sportující členy nehledě na účast ve svazech nebo svazových soutěžích. Podpora půjde přednostně na volnočasový sport dětí a mládeže.

2) Skatepark Na Kolečku

Budeme plně podporovat stavbu skateparku v novém parku “Na Kolečku”.

3) Více sportovního mobiliáře na sídliště a do veřejného prostoru

Doplníme mobiliář sídlišť o sportovní prvky pro všechny generace. Totožné prvky budeme rozmisťovat i na dalších místech našeho města.

4) Rozvoj sítě cyklostezek

Budeme podporovat rozvoj cyklostezek a propojení Roudnice s okolními obcemi. Roudnice leží na páteřní cyklostezce a má velký potenciál k rozvoji lokální cyklistiky.

5) Bezpečnější cyklostezka

Zajistíme, aby cyklostezka na levém břehu Labe sloužila především jako místo aktivního odpočinku. Cyklostezku budeme udržovat v dobrém stavu, budeme se starat o vegetaci v jejím okolí. Na rozvoji cyklostezky budeme pracovat s okolními obcemi.

6) Podpora lokálních a nezávislých umělců

Nezávislé umělce budeme podporovat poskytnutím městských prostorů pro koncertování, vystupování a další činnosti. Zejména začínající umělci z řad mladých lidí si často nemohou dovolit investovat do odpovídajících prostor. Tyto skupiny bychom chtěli podpořit.

7) Legální graffiti plochy

Vybereme vhodná místa ve městě, na kterých bude možné legálně vytvářet graffiti.

8) Umění ve veřejném prostoru a umělecké soutěže

Budeme podporovat umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru, jakými jsou například sochy, plastiky nebo murální malby. Díla budeme vybírat na základě veřejných uměleckých soutěží.

9) Renovace drobných památek

Roudnice je plná drobných historických památek, jakými jsou například zbytky hřbitova v parku Josefa Hory. Zasadíme se o to, aby i těmto památkám byla věnována dostatečná péče.

10) Kulturní památky ve vlastnictví města

Zpřístupníme v co největší možné míře kulturní památky ve vlastnictví města.

Cestovní Ruch

Podpora cestovního ruchu vede k rozvoji města a přináší podnikatelské příležitosti. Cestovní ruch ale může přinést i spoustu problémů pro místní obyvatele, pokud přeroste únosnou mez. Proto se zaměříme na podporu udržitelného cestovního ruchu tak, abychom pomohli rozvoji města Roudnice a minimalizovali negativní dopady.

1) Moderní formy turistiky

Zaměříme se na podporu moderních forem turistiky, ať už se jedná o cykloturistiku, gastroturistiku nebo turistiku za sportovním vyžitím a další formy. Lidé dnes necestují pouze za památkami. Tuto skutečnost si uvědomujeme a budeme ji reflektovat.

2) Dlouhodobé pobyty

Sobotní výlet na Říp je krásný, ale k rozvoji města moc nevede. Zaměříme se na to, aby lidé, kteří do Roudnice přicestují, v ní strávili alespoň jednu nebo i více nocí.

3) Využijeme potenciál páteřní cyklotrasy

Výhodná a strategická poloha města Roudnice na páteřní cyklotrase není plně využita. Zejména proto, že je pro turisty na kolech komplikované z trasy uhnout a dojet na náměstí. Vylepšíme infrastrukturu pro cykloturistiku tak, aby se jich v Roudnici zastavilo větší množství, případně aby mohli na kolech pokračovat dále do města.

4) Spolupráce s okolními obcemi

Turistický potenciál města jde lépe rozvíjet ve spolupráci s okolními obcemi. Takovou spolupráci navážeme případně prohloubíme.

Financování kampaně